ตำราราม CHI1002 (CN102) 62258 ภาษาจีน 2 รศ.เสาวภาคย์ วรลัคนากุล และคณะ

108฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิมพ์ครั้งที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 จำนวน 2,000 เล่ม ประกอบด้วย

บทที่ 1 ดินฟ้าอากาศ

บทที่ 2 คุณไม่สบายตรงไหน

บทที่ 3 คุณกำลังทำอะไร

บทที่ 4 คุณใช้คอมพิวเตอร์เป็นไหม

บทที่ 5 ผลไม้ของเมืองไทย

บทที่ 6 เทศกาลของประเทศไทย

บทที่ 7 ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทย

บทที่ 8 เทศกาลของประเทศจีน

บทที่ 9 ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศจีน

บทที่ 10 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทที่ 11 การท่องเที่ยว

– ภาคผนวก แนวตอบแบบฝึกหัด

ตัวอย่างข้อสอบ เรียนภาษาจีนจากการร้องเพลง

ชื่อย่อของคำในภาษาจีน การจัดกลุ่มอักษรจีน

กฎเกณฑ์การเขียนตัวอักษรจีนระบบใหม่

ประมวลคำศัพท์

ตัวอย่างข้อสอบ HSK

แผนที่ประเทศจีน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg