ตำราราม ECO3701 (EC371) 59057 คณิตเศรษฐศาสตร์

91฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหา แบบฝึกหัดทางบท (บทที่ 2 – 8) ดังนี้

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมตริกซ์

บทที่ 3 กฎต่างๆเกี่ยวกับดิฟเฟอเรนเชียลแคลคูลัส

บทที่ 4 Integral Calculus

บทที่ 5 แบบจำลองพลวัต

บทที่ 6 กระบวนการเชิงเส้น

บทที่ 7 ทฤษฎีเกมส์

บทที่ 8 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg