ตำราราม ECO3602 (EC362) 58040 การพัฒนาเศรษฐกิจเบื้องต้น

91฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 หลักเกณฑ์ในการวัดระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ

บทที่ 3 กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

บทที่ 4 ลักษณะของประเทศด้อยพัฒนา

บทที่ 5 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ

บทที่ 6 แนวความในการพัฒนาเศรษฐกิจ

บทที่ 7 ทฤษฎีพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิก

บทที่ 8 ทฤษฎีพัฒนาเศรษฐกิจคลาสสิกรุ่นใหม่ เคนส์และยุคหลังเคนส์

บทที่ 9 ทฤษฎีพัฒนาเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน

บทที่ 10 การวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg