ตำราราม EC442 (ECO4402) 48024 การคลังว่าด้วยการกระจายความเป็นธรรม

53฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 6 บทดังนี้

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 การกระจายรายได้ ความไม่เท่าเทียมกันและความยากจน

บทที่ 3 ทฤษฎีการกระจายความเป็นธรรม

บทที่ 4 หลักความเป็นธรรมของภาษีอากร

บทที่ 5 การวิเคราะห์ภาระภาษี

บทที่ 6 การวิเคราะห์การกระจายผลประโยชน์จากการใช้จ่ายสาธารณะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg