ตำราราม EC432 (ECO4302) 44279 เศรษฐศาสตร์การเงิน 2

85฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 14 บท

บทที่ 1 ประวัติการพัฒนาขึ้่นของทฤษฎีการเงิน

บทที่ 2 บทบาทของเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจโดยส่วนร่วม

บทที่ 3 กลไกการส่งทอดและช่องทางของผลกระทบทางการเงิน

บทที่ 4 บทบาทของเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของสำนักเคนส์

บทที่ 5 ทฤษฎีปริมาณเงินสมัยใหม่

บทที่ 6 เป้าหมายของการดำเนินนโยบายการเงิน

บทที่ 7 เครื่องมือต่าง ๆ ของการดำเนินนโยบายการเงิน

บทที่ 8 เป้าหมายขั้นต้น เป้าหมายขั้นกลางและเครื่องชี้บอกของการดำเนินนโยบาย

บทที่ 9 ตวามล่าช้าของการดำเนินนโยบายการเงิน

บทที่ 10 การดำเนินนโยบายการเงินแบบใช้พิจารณาแบบกฎเกณฑ์

บทที่ 11 นโยบายการเงินและสถาบันทางการเงินต่าง ๆที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

บทที่ 12 นโยบายการคลัง : ประสิทธิภาพและข้อจำกัด

บทที่ 13 การวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไปของระบบเศรษฐกิจเปิด

บทที่ 14 เป้าหมายของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg