ตำราราม ANT1013 (AN113) 59026 มานุษยวิทยาเบื้องต้น รศ.ดร.ดำรงค์ ฐานดี

79฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 อรัมบท

ภาคที่หนึ่ง : มานุษยวิทยากายภาพ

บทที่ 2 ขอบเขตของวิชามานุษยวิทยากายภาพ

บทที่ 3 หลักเกี่ยวกับการวิวัฒนาการ

บทที่ 4 ความรู้พื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและกฎของเมนเดล

บทที่ 5 ไพรเมตกับบรรพบุรุษของมนุษย์

บทที่ 6 สกุลโฮโม

บทที่ 7 ความแตกต่างระหว่างมนุษย์ปัจจุบัน

ภาคที่สอง : มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม

บทที่ 8 มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม

บทที่ 9 ระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสภาพนิเวศ

บทที่ 10 การแลกเปลี่ยนและเงินตรา

บทที่ 11 ครอบครัวและเครือญาติ

บทที่ 12 พฤติกรรมทางการเมืองและการควบคุมทางสังคม

บทที่ 13 ความเชื่อ ศาสนาและการควบคุมทางสังคม

บทที่ 14 ศิลปะและภาษา

บทที่ 15 นักมานุษยวิทยาและผลงาน

ภาคที่สาม : มานุษยวิทยาประยุกต์

บทที่ 16 มานุษยวิทยาปฏิบัติการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg