คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                        

* แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

* การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

* แนวข้อสอบภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                           

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 

* พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                             

* การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                                  

* การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                          

* การวางแผนกำลังคน                                                                                               

* เครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กรเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ของ HRD ในอนาคต 

* การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO) 

* แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                          

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่1.

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่2.

* แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง                                                                      

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,