ตำราราม BIO1106(L) BI116(H) 61250 ปฎิบัติการหลักชีววิทยา คณาจารย์ภาควิชาวิทยา

67฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทปฏิบัติการที่ 1 กล้องจุลทรรศน์และการใช้กล้องจุลทรรศน์

บทปฏิบัติการที่ 2 การแบ่งเซลล์

บทปฏิบัติการที่ 3 เนื้อเยื่อพืช

บทปฏิบัติการที่ 4 เนื้อเยื่อสัตว์

บทปฏิบัติการที่ 5 สารโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต

บทปฏิบัติการที่ 6 เอนไซม์

บทปฏิบัติการที่ 7 การสังเคราะห์ด้วยแสง

บทปฏิบัติการที่ 8 การหายใจระดับเซลล์

บทปฏิบัติการที่ 9 อาณาจักรโมเนรา โปรติสตา และฟังไจ

บทปฏิบัติการที่ 10 อาณาจักรพืช

บทปฏิบัติการที่ 11 อาณาจักรสัตว์

บทปฏิบัติการที่ 12 การเจริญขั้นต้นของดาวทะเล

ปีที่พิมพ์ 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg