ตำราราม LIS1001 (LB103) (IS101) 63079 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

78฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 สารสนเทศ

บทที่ 2 แหล่งบริการสารสนเทศ

บทที่ 3 ห้องสมุดดิจิทัล

บทที่ 4 ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

บทที่ 5 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง

บทที่ 6 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ

บทที่ 7 เครื่องมือช่วยค้นทรัพยากรสารสนเทศ

บทที่ 8 การใช้หัวเรื่องเพื่อค้นหาสารสนเทศ

บทที่ 9 การศึกษาค้นคว้า

บทที่ 10 การทำรายงาน

บทที่ 11 การรวบรวมบรรณานุกรม

บทที่ 12 การจัดรูปเล่มของรายงาน

ปีที่พิมพ์:กรกฎาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg