ตำราราม PHI1003 (PY103) 60218 ปรัชญาเบื้องต้น รศ.วิโรจ นาคชาตรีและคณะ

76฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทนำ ลักษณะและขอบเขตของปรัชญา

ภาค 1 ภาคปรัชญาบริสุทธิ์… วิธาน สุชีวคุปต์… อภิปรัชญา ความเป็นจริง คืออะไร

บทที่ 1 อภิปรัชญาตะวันตก

บทที่ 2 อภิปรัชญาตะวันออก

บทที่ 3 ท่าทีของพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีต่ออภิปรัชญา

ภาค 2 ปรัชญาบริสุทธิ์ … สมพิศา ณ นคร ญาณวิทยาหรือทฤษฎีความรู้

บทที่ 1 ปัญหาเรื่องบ่อเกิดของความรู้

บทที่ 2 ปัญหาเรื่องธรรมชาติของความรู้ : สิ่งที่เรารู้คืออะไร ?

ภาค 3 บทที่ 1 – 2 …วิโรจ นาคชาตรี…

บทที่ 3 … ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์

บทที่ 1 จริยศาสตร์

บทที่ 2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บทที่ 3 หลักพุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต สุนทรียศาสตร์ … ลาวัลย์ ภัทรากาญจน์ …

บทที่ 4 ความหมายและขอบเขตของสุนทรียศาสตร์

ภาค 4 ภาคปรัชญาประยุกต์ … ปานทิพยื ศุภนคร …

บทที่ 1 ปรัชญาการเมือง

บทที่ 2 ปรัชญาการศึกษา

บทที่ 3 ปรัชญาประวัติศาสตร์

บทที่ 4 ปรัชญาสังคม

พิมพ์ครั้งที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2560

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg