ตำราราม PSY1001 PC103 62164 จิตวิทยาทั่วไป

107฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย ประเมินผลก่อนเรียน

บทที่ 1 ประวัติและขอบเขตของวิชาจิตวิทยา

บทที่ 2 สรีรจิตวิทยาพื้นฐานของพฤติกรรม

บทที่ 3 การสัมผัสและการรับรู้

บทที่ 4 สัมปชัญญะ ภาวะการรู้สึกตัว

บทที่ 5 พัฒนาการมนุษย์ พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 6 การเรียนรู้

บทที่ 7 การจำและการคิด

บทที่ 8 แรงจูงใจ

บทที่ 9 อารมณ์

บทที่ 10 บุคลิกภาพและการวัด

บทที่ 11 สติปัญญาและการวัด

บทที่ 12 การปรับตัว

บทที่ 13 มนุษย์กับสังคม

ประเมินผลหลังเรียน

ตัวอย่างข้อสอบ PC 103 เฉลยประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน

แนวตอบและเฉลยกิจกรรมและแบบฝึกหัดท้ายบท

เฉลยตัวอย่างข้อสอบ PC 103

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg