ตำราราม HIS1001 (HI101) 61302 อารยธรรมตะวันตก

105฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความเป็นมาของมนุษย์กับอารยธรรม

บทที่ 2 อารยธรรมของโลกโบราณ

บทที่ 3 อารยธรรมกรีกและโรมัน

บทที่ 4 ยุคกลาง

บทที่ 5 ยุโรปเริ่มต้นยุคใหม่

บทที่ 6 ยุคใหม่

บทที่ 7 ยุโรปในคริสตศตวรรษที่19

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg