ตำราราม THA1001 (TH101) 62204 ลักษณะภาษาไทย ศ.ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา

61฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิมพ์ครั้งที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 ประกอบด้วย

ภาคที่ 1 คำ

บทที่ 1 ระบบเสียงของไทย

บทที่ 2 ความหมายของคำ

ภาคที่ 2 การสร้างคำ

บทที่ 1 การสร้างคำ

บทที่ 2 คำเกิดใหม่

ภาคที่ 3 การสร้างประโยค

บทที่ 1 ลักษณะประโยคของไทย

บทที่ 2 การเรียงลำดับคำในประโยค

บทที่ 3 การจำแนกคำ

ภาคที่ 4 การใช้ถ้อยคำ

บทที่ 1 ราชาศัพท์

บทที่ 2 ภาษาสุภาพ

ภาคผนวก การเขียนสะกดการันต์ และการอ่าน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg