ตำราราม THA1003 (TH103) 61169 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

70฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 การเตรียมเนื้อหาและการจัดระเบียบความคิด

บทที่ 2 การเตรียมโครงเรื่อง

บทที่ 3 การเตรียมย่อหน้า

บทที่ 4 คำและการใช้คำ

บทที่ 5 ประโยคและการใช้ประโยค

บทที่ 6 พจนานุกรมและการใช้

บทที่ 7 การพูดและการเตีรยมตัวเพื่อการพูด

บทที่ 8 การฝึกพูดหรือการซ้อมพูด

บทที่ 9 การพูดแบบต่าง ๆ

บทที่ 10 หนทางสู่การเป็นนักพูดที่ดี : ข้อแนะนำเพื่อพัฒนาบุคลิกของผู้พูด

บทที่ 11 การใช้ภาษาในการพูด

บทที่ 12 การใช้ภาษาในการพูดบางประเภท

มีแบบฝึกหัดท้ายบททุกบทและแบบทดสอบ

บรรณานุกรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg