ตำราราม LAW2005 (LAW2105) 63022 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้(ผศ.ดร.มณทิชา ภักดีคง)

69฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ซื้อขาย

บทที่ 1 ลักษณะสำคัญของสัญญาซื้อขาย

บทที่ 2 ประเภทของสัญญาซื้อขาย

บทที่ 3 การโอนกรรมสิทธ์

บทที่ 4 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขาย

บทที่ 5 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ซื้อ

บทที่ 6 การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง

ส่วนที่ 2 แลกเปลี่ยน

ส่วนที่ 3 ให้

ปีที่พิมพ์:ธันวาคม2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg