ตำราราม LAW2002 (LAW2102) 62184 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้(รศ.ประโมทย์ จารุนิล)

68฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 คำอธิบายทั่วไป

บทที่ 1 ข้อความเบื้องต้น

บทที่ 2 ความหมายของคำว่าหนี้

บทที่ 3 บ่อเกิดแห่งหนี้

บทที่ 4 วัตถุแห่งหนี้

ตอนที่ 2 คำอธิบายเรียงมาตรา

หมวด 1 วัตถุแห่งหนี้ มาตรา 194 – 202

หมวด 2 ผลแห่งหนี้

ส่วนที่ 1 การไม่ชำระหนี้ มาตรา 203 – 225

ส่วนที่ 2 รับช่วงสิทธิ มาตรา 226 – 232

ส่วนที่ 3 การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ มาตรา 233 – 236

ส่วนที่ 4 การเพิกถอนการฉ้อฉล มาตรา 237 – 240

หมวด 3 ลูกหนี้และเจ้าหน้าที่่หลายคน มาตรา 290 – 302

หมวด 4 โอนสิทธิเรียกร้อง มาตรา 303 – 313

หมวด 5 ความระงับหนี้

ส่วนที่ 1 การชำระหนี้ มาตรา 314 – 339

ส่วนที่ 2 การปลดหนี้ มาตรา 340

ส่วนที่ 3 หักลบกลบหนี้ มาตรา 341 – 348

ส่วนที่ 4 แปลงหนี้ใหม่ มาตรา 349 – 352

ส่วนที่ 5 หนี้เกลื่อนกลืนกัน มาตรา 353

ปีที่พิมพ์:ตุลาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg