ตำราราม LAW2001 (LAW2101) 62232 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์(รศ.จุฑามาศ นิศารัตน์)

99฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความหมายของคำว่าทรัพย์และทรัพย์สิน

บทที่ 2 ประเภทของทรัพย์

บทที่ 3 ส่วนควบ เครื่องอุปกรณ์ ดอกผล

บทที่ 4 บุคคลสิทธิและทรัพยสิทธิ

บทที่ 5 การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิ

บทที่ 6 การเพิกถอนการได้ทรัพยสิทธิทางทะเบียน

บทที่ 7 การเปลี่ยนแปลง ระดับ และกลับคืนมาซึ่งทรัพยสิทธิ

บทที่ 8 การเรียกร้องสังหาริมทรัพย์เดียวกัน

บทที่ 9 ทรัพย์สินของแผ่นดิน

บทที่ 10 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์

บทที่ 11 แดนแห่งกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์

บทที่ 12 กรรมสิทธิ์รวม

บทที่ 13 สิทธิครอบครองและครอบครองปรปักษ์

บทที่ 14 ภารจำยอม

บทที่ 15 สิทธิอาศัย

บทที่ 16 สิทธิเหนือพื้นดิน

บทที่ 17 สิทธิเก็บกิน

บทที่ 18 ภารติดพันในอสังหาริมทรัพย์

ปีที่พิมพ์:ธันวาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg