ตำราราม LAW1104 (LAW1004) 63122 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป(ผศ.ดร.วิณัฏฐา แสงสุข,ผศ.ฐิติพร ลิ้มแหลมทอง)

62฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 ลักษณะของกฎหมาย

บทที่ 3 ระบบกฎหมาย

บทที่ 4 ที่มาของกฎหมาย

บทที่ 5 การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย

บทที่ 6 ลำดับชั้นของกฎหมายลายลักษณ์อักษร

บทที่ 7 การเริ่มใช้บังคับและวังสื้นสุดการบังคับใช้กฎหมาย

บทที่ 8 ขอบเขตที่กฎหมายจะใช้บังคับ

บทที่ 9 การตีความกฎหมาย

บทที่ 10 การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย

บทที่ 11 สิทธิ

บทที่ 12 บุคคล

บทที่ 13 กฎหมายกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

บทที่ 14 กฎหมายว่าด้วยมรดก

บทที่ 15 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์และทรัพย์สิน

บทที่ 16 กระบวนการยุติธรรม

ปีที่พิมพ์:สิงหาคม25643

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg