ตำราราม ENG1002 (EN102) 60146 ประโยคและศัพท์

67฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

รศ.พัชรี พลาวงศ์, รศ.ดร.อัจฉรา เพ่งพานิช,รศ.ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก

พิมพ์ครั้งที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 จำนวน 30,000 เล่ม ประกอบด้วย

บทที่ 1 คำศัพท์(Present Simple Tense)

บทที่ 2 คำศัพท์(Past Simple Tens)

บทที่ 3 คำศัพท์(Present Continuous Tense)

บทที่ 4 คำศัพท์(Past Continuous Tense)

บทที่ 5 คำศัพท์(Present Perfect Tense,Present Perfect Continuous Tense)

บทที่ 6 คำศัพท์(Pastt Perfect Tense,Past Perfect Continuous Tense)

บทที่ 7 คำศัพท์ (Future Simple Tense,Future Continuous Tense,Future Perfect Tense,Future Perfect Continuous Tense)

บทที่ 8 คำศัพท์(Conditional Clauses)

บทที่ 9 คำศัพท์(Subjunct Clauses)

บทที่ 10 คำศัพท์(Passive Constructions)

บทที่ 11 คำศัพท์(Question Forms)

บทที่ 12 คำศัพท์(Indirect Speech or Reported Speech) ข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg