ตำราราม ENG3201 EN309 59024 การฟังเพื่อความเข้าใจ 1

63฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

รศ.จารุพรรณ เพ็งศรีทอง พิมพ์ครั้งที่ 9 มกราคม พ.ศ.2559 จำนวน 1,500 เล่ม ประกอบด้วย

บทที่ 1 ตัวเลขที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

บทที่ 2 ความสำคัญของเสียงท้ายคำและเสียงซึ่งเกิดจากการลดพยางค์

บทที่ 3 ความสำคัญในเรื่องการเน้นพยางค์และทำนองเสียง

บทที่ 4 การเชื่อมเสียงระหว่างคำ

บทที่ 5 การตัดเสียง และการกลมกลืนเสียง

บทที่ 6 คำบอกลักษณะคน สิ่งของ รูปร่าง ทิศทาง และคำแนะนำ

บทที่ 7 บทสนทนาทางโทรศัพท์

บทที่ 8 Active Voice และ Pssive Voice

บทที่ 9 การละคุณศัพท์ กริยา สรรพนาม ที่คุ่สนทนาเคยกล่าว

บทที่ 10 แบบฝึกหัดทบทวน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg