ตำราราม ENG3401 (EN305) 63141 การเขียนเชิงสาธก

58฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.ธัญพงศ์ มูลสุวรรณ พิมพ์ครั้งที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563 จำนวน 500 เล่ม ประกอบด้วย

Unit 1 Introduction to a paragraph

Unit 2 Unity in a Paragraph

Unit 3 Coherence in a Paragraph v

Unit 4 Introduction to Argumentative Writing

Unit 5 Comparison and Contrast

Unit 6 Cause and Effect

Unit 7 Analysis

Unit 8 Analysis by Classification

Unit 9 Process Analysis

Unit 10 Introduct to Composition Writing

Unit 11 Introductory and conclusion paragraphs

Unit 12 Unity and coherence in a composition

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg