ตำราราม MGT3204 (GM422) 62048 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ

71฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับองค์การและพฤติกรรมศาสตร์

บทที่ 2 การจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์การ

บทที่ 3 การจัดการความขัดแย้ง

บทที่ 4 การจูงใจและภาวะผู้นำ

บทที่ 5 แนวความคิดของการพัฒนาองค์การ

บทที่ 6 การสร้างทีมงาน

บทที่ 7 ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

บทที่ 8 กระบวนการพัฒนาองค์การ

บทที่ 9 การวินิจฉัยองค์การ

บทที่ 10 เทคนิคการพัฒนาองค์การ

บทที่่ 11 องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้

บทที่ 12 การประเมินผลการพัฒนาองค์การ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg