ตำราราม ANT2029 (AN229) 63136 วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ รศ.ดร.จงจิตต์ โศภนคณาภรณ์

92฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความสัมพันธ์ของวัฒณธรรมและบุคลิกภาพ

บทที่ 2 พัฒนาการและการศึกษาด้านวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ

บทที่ 3 แนวคิดในการศึกษาบุคลิกภาพ

บทที่ 4 มานุษยวิทยาและวัฒนธรรม

บทที่ 5 จิตวิทยาและบุคลิกภาพ

บทที่ 6 จิตวิทยาสังคม สังคมวิทยา และพฤติกรรม

บทที่ 7 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม กับการศึกษา

บทที่ 8 การอบรมทางสังคมกับการทำตามกัน

บทที่ 9 ลักษณะบุคลิกภาพทางสังคมหรือลักษณะประจำชาติ

พิมพ์ครั้งที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg