ตำราราม ACC3240 (AC340) 62020 การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป รศ.นิภา รุ่งเรืองวุฒิไกร,อ.ขวัญฤดี อำนวยเวโรจน์

123฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ประโยชน์ของการใช้ซอฟท์แวร์อีอาร์พี และนโยบายทางการบัญชี

บทที่ 2 การกำหนดโครงสร้างองค์กรและนโยบายทางการบัญชี

บทที่ 3 ระบบบริหารและควบคุมสินค้าคงคลัง

บทที่ 4 ระบบจัดซื้อและวิเคราะห์การซื้อ

บทที่ 5 ระบบขายและวิเคราะห์การขาย

บทที่ 6 ระบบลูกหนี้และวิเคราะห์หนี้

บทที่ 7 ระบบเจ้าหนี้และวิเคราะห์หนี้

บทที่ 8 ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร

บทที่ 9 ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

บทที่ 10 ระบบบัญชีแยกประเภท

บทที่ 11 ระบบรักษาความปลอดภัยและกำหนดสิทธิ์การใช้งาน

บทที่ 12 การใช้งาน Formula Business Intelligence

บทที่ 13 การใช้งาน Work Flow Designer ช่วยวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

บทที่ 14 การใช้งาน Mobile Approve

บทที่ 15 การใช้งานยุคใหม่ Cloud ERP Crystal Cloud Report

บทที่ 16 การติดตั้งโปรแกรม การบำรุงรักษาข้อมูล กาออกแบบฟอร์ม

บทที่ 17 กรณีศึกษาการใช้งานโปรแกรม Smartbiz Accounting และ Mobile Approve

บทที่ 18 กรณีศึกษาการใช้งานโปรแกรม Formula Business Intelligence

บทที่ 19 ระบบเงินเดือน และกรณีศึกษาการใช้งานโปรแกรมเงินเดือน
ปีที่พิมพ์:กุมภาพันธ์2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg