ตำราราม POL3330 (PS454) (PA452) 60254 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

73฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอชบด้วย

บทที่ 1 แนวทางในการพัฒนาบุคคลในองค์การ

บทที่ 2 การเรียนรู้กับการฝึกอบรม

บทที่ 3 เครื่องช่วยในการฝึกอบรม

บทที่ 4 การจัดองค์การและการบริหารงานฝึกอบรม

บทที่ 5 การกำหนดความต้องการในการฝึกอบรม

บทที่ 6 การจัดทำโครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม

บทที่ 7 วิธีการฝึกอบรม

บทที่ 8 ประเภทการฝึกอบรม

บทที่ 9 การประเมินผลการฝึกอบรม

บทที่ 10 บทส่งท้าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg