ตำราราม POL3366 60072 การบริหารงานคลังส่วนท้องถิ่น

76฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 การจัดระเบียบการปกครอง

บทที่ 2 การปกครองท้องถิ่น

บทที่ 3 การคลังรัฐบาล

บทที่ 4 การคลังท้องภิ่น

บทที่ 5 การบริหารการคลังตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg