เอกสารคณะ ม.ราม POL3112 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาวดี สุพรรณจิตวนา

76฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารคณะ ม.ราม POL3112 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาวดี สุพรรณจิตวนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ บุณยะกาญจน
-เป็นเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ผู้สอน
***หมายเหตุ ทางร้านไม่ใช่ศูนย์จำหน่ายของทางคณะฯ จึงมีค่าบริการเพิ่ม 20บาทต่อเล่ม
ประกอบด้วย
บทที่ 1 แนวคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา
บทที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและระบอบการปกครองในสมัยพุทธกาล
บทที่ 3 พระเจ้าอโศกมหาราชและแนวคิดธรรมราชา
บทที่ 4 การปกครองของคณะสงฆ์
บทที่ 5 พุทธศาสนากับการเมืองการปกครองไทย
บทที่ 6 กำเนิดรัฐและอสัทธรรม : ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับอัคคัญญสูตร
บทที่ 7 ข้อสังเกตเกี่ยวกับความคิดทางการเมืองในมหาเวสสันดรชาดก : วิถีราชาในมรรคานายวาณิชย์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg