ตำราราม POL4314 (PA324) 63161 การพัฒนาเปรียบเทียบ

67฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

รศ.ดร.รวิภา ธรรมโชติ พิมพ์ครั้งที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2563 จำนวน 1,000 เล่ม ประกอบด้วย

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 การศึกษาคุณลักษณะการพัฒนาของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว

บทที่ 3 การพัฒนาการบริหารและการบริหารการพัฒนา

บทที่ 4 การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาการบริหาร

บทที่ 5 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาในกลุ่มประเทศที่พัฒนาในภูมิภาคเอเซีย

บทที่ 6 การเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg