เอกสารคณะม.รามPOL2109 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ บุญเหลือ

152฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

-เป็นเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ผู้สอน
***หมายเหตุ ทางร้านไม่ใช่ศูนย์จำหน่ายของทางคณะฯ จึงมีค่าบริการเพิ่ม 25บาทต่อเล่ม

ประกอบด้วย
บทที่ 1 การเมืองท้องถิ่น
บทที่ 2 รูปแบบการปกครองท้องถิ่นต่างประเทศ
บทที่ 3 พัฒนาการการปกครองท้องถิ่นไทย
บทที่ 4 การปกครองท้องถิ่นในเมืองและนอกเมือง
บทที่ 5 การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษและจังหวัดบูรณาการ
บทที่ 6 อำนาจและความขัดแย้ง
บทที่ 7 ประชาสังคมกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทที่ 8 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย : ว่าด้วยปัญหาและอุปสรรคของท้องถิ่น
บทที่ 9 เหตุผลที่มา อดีตสู่อนาคตการเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย :การปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาจากเมืองสู่ชนบท

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg