ตำราราม POL3313 (PA323) 64008 การบริหารการพัฒนา

143฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 ความสัมพันธ์ของการบริหารการพัฒนากับการพัฒนา

บทที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีในการบริหารการพัฒนา กระแสแนวคิดและการเปลี่ยนแปลง

บทที่ 4 การบริหารการพัฒนาในประเทศไทย

บทที่ 5 ทิศทางและแนวโน้มกรณีศึกษาการบริหารการพัฒนาในประเทศไทย

บทที่ 6 ทิศทางและแนวโน้มกรณีศึกษาการบริหารการพัฒนาในประเทศที่พัฒนาแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg