ตำราราม POL4313 63116 เทคนิคเชิงปริมาณรัฐกิจ

313฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณกับการบริหารรัฐกิจ

บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณกับการบริหารรัฐกิจ

บทที่ 3 การตัดสินใจในองค์กร

บทที่ 4 เทคนิคโปรแกรมเชิงเส้น

บทที่ 5 เทคนิคพยากรณ์

บทที่ 6 การวางแอผนผลิตรวมและการวางแผนยุทธศาสตร์

บทที่ 7 การจัดการสินค้าคงคลัง

บทที่ 8 การวิเคราะห์ข่ายงาน

บทที่ 9 การวิเคราะห์ต้นทุน – ผลประโยชน์

บทที่ 10 การจัดการคุณภาพ

บทที่ 11 การประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงปริมาณในการบริหารรัฐกิจ

บทที่ 12 การนำไปปฎิบัติให้บรรลุผลของเทคนิคเชิงปริมาณในการบริหารรัฐกิจ

บทที่ 13 วิธีการนำไปปฎิบัติของเทคนิคเชิงปริมาณในงานบริหารรัฐกิจ

บทที่ 14 บทสรุป

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg