ตำราราม POL4332 64093 นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

265฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

บทที่ 2 นวัตกรรมการบร้หารทรัพยากรมนุษย์ใต้แนวทางการจัดการความรู้

บทที่ 3 นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการจัดการทุนมนุษย์

บทที่ 4 นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคืดการจัดการ”Talent”

บทที่ 5 นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์พื้นฐานแนวคิดสมรรถนะ

บทที่ 6 นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะบนพื้นฐานของการเรียนรู้

บทที่ 7 นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์สีเขียว

บทที่ 8 นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์อิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 9 นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลภายใต้แนวทางการกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญ

บทที่ 10 บทสรุป พัฒนาการทิศทางแและแนวโน้มของนวัตกรรมการบริหารทรพัยากรมนุษย์ของประเทศไทย ในทศวรรษหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg