ตำราราม POL3311 (PA312) 63067 การเมืองและระบบราชการ

79฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 การเมืองและระบบราชการ

บทที่ 2 การบริหารงานภาครัฐ

บทที่ 3 การเมืองกับระบบราชการในการกำหนดนโยบาย

บทที่ 4 การเมืองกับระบบราชการในการกำหนดนโยบายไปปฎิบัติ

บทที่ 5 ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมืองกับระบบราชการ

บทที่ 6 โครงสร้างการบริหารราชการไทย

บทที่ 7 วัฒนธรรมการบริหารราชการไทย

บทที่ 8 ปัญหาของระบบราชการและการปฎิรูประบบราชการไทย

บทที่ 9 บทสรุป

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg