ตำราราม POL4386 60316 การพัฒนาทุนมนุษยเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น

88฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 การพัฒนาการขององค์ความรู้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บทที่ 2 ความสำคัญและขอบเขตงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บทที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บทที่ 4 ความเป็นมาและความสำคัญของทุนมนุษย์

บทที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บทที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อกรบริหารงา่นท้องถิ่น

บทที่ 7 ระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 8 ปัญหาและความท้าทายของารบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg