ตำราราม POL3174 (PS476) 56055 การเมืองในลาว

57฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 แนวโน้มและบทบาททางการเมืองลาวในปัจจุบันและอนาคต

บทที่ 2 ประวัติศาสตร์แห่งชนชาติลาว

บทที่ 3 การพัฒนาการเมืองลาว อดีต-ปัจจุบัน

บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของลาว

บทที่ 5 รัฐธรรมนูญของลาว

บทที่ 6 รัฐธรรมนูญของลาว (ต่อ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg