ตำราราม POL4352 63119 สัมมนาปัญหานโยบายสาธารณะ

196฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 แนวทางการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล : ศึกษาเปรียบเทียบ

มาตรการระงับข้อพิพาทและมาตรการชะลอการฟ้อง

บทที่ 3 การพัฒนารูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

บทที่ 4 การกระจายอำนาจทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

บทที่ 5 การจัดการความขัดแย้ง : ศึกษาเปรียบเทียบการแก้ปัญหาในการใช้น้ำ

และการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

บทที่ 6 รูปแบบการใช้ช่องทางสื่อสารในการก่ออาชญากรรม

บทที่ 7 การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ระหว่างประเทศไทยและสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บทที่ 8 การนำนโยบายด้านกระบวนการไปปฎิบัติ

บทที่ 9 แผนงานนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาทุนมนุษย์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารไทยเชิงสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มท่องเที่ยว Active Beach

เพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

บทที่ 10 โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งองค์กรช่วยเหลือผู้พ้นโทษ

บทที่ 11 กลยุทธ์ในการประสานความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยว : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง

ไทยและสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg