ตำราราม LAW3007 (LAW3107) 63181กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2(ผศ.ดร.นันทรัตน์ เตชะมา)

58฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ความเป็นมาของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย

บทที่ 1 ความเป็นมาของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย

ส่วนที่ 2 ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา

บทที่ 1 หลักทั่วไปในการอุทธรณ์

บทที่ 2 บทจำกัดสิทธิอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

บทที่ 3 การเขียนคำฟ้องอุทธรณ์

บทที่ 4 บทจำกัดสิทธิอุทธรณ์เพราะเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา

บทที่ 5 คำสั่งที่ไม่ถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา

บทที่ 6 หลักเกณฑ์ในการยื่นคำฟ้องอุทธรณ์

บทที่ 7 การขอทุเลาการบังคับคดี

บทที่ 8 การตรวจคำฟ้องอุทธรณ์ของชั้นต้น และการอุทธรณ์คำสั่ง

บทที่ 9 การขออนุญาติฎีกา

ส่วนที่ 3 ภาค ภ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา

บทที่ 1 จำเลยขอคุ้มครองชั่วคราว

บทที่ 2 โจกท์ขอคุ้มครองชั่วคราว

บทที่ 3 คำขอในเหตุฉุกเฉิน

บทที่ 4 คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์

ส่วนที่ 4 ภาค 4 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

บทที่ 1 ศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดี

บทที่ 2 คำบังคับ

บทที่ 3 กำหนดระยะเวลาในการบังคับคดี

บทที่ 4 การขอบังคับคดี

บทที่ 5 คำขอให้บังคับคดี

บทที่ 6 การพิจารณาคดีคำขอบังคับคดี

บทที่ 7 กันส่วน

บทที่ 8 ร้องขัดทรัพย์

บทที่ 9 เฉลี่ยทรัพย์
ปีที่พิมพ์:กันยายน2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg