ตำราราม LAW4107(S) [LAW4007(S)] 63155 นิติปรัชญา:หลักนิติธรรม สภาวะยกเว้นและปฐมบทแห่งคำพิพากษาแนวรัฐประหาร – ตุลาการภิวัต

258฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประกอบด้วย

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 หลักนิติธรรม สภาวะยกเว้น และกรณีศึกษาในสังคมไทย – ตะวันตก

บทที่ 3 การยกเว้นหลักนิติธรรมของศาลไทย : การถอดรื้อมายาคติทางนิติปรัชญาในคำพิพากษา แรกเริ่มที่รับรองความสมบูรณืทางกฎหมายของอำนาจรัฐประหาร

บทที่ 4 การครอบงำของตัวแบบ สภาวะยกเว้นเหนือหลักนิติธรรม ในคำพิพากษาแนวรัฐประหารนิยม ภายใต้อคติ วัฒนธรรม/ความเป็นไทยและการเมือง

บทที่ 5 บทสรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg