ตำราราม LAW4170 (LAW4070) 63087 กฎหมายไทยการค้าระหว่างประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ผศ.ดร.ดนพร จิตต์จรุงเกียรติ

106฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

บทที่ 2 หลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม

บทที่ 3 การแสดงเจตนาและสัญญาในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 4 ฟินเทค

บทที่ 5 แนวทางในการกำกับดูแลฟินเทคในประเทศไทย

บทที่ 6 เงินดิจิทัล

บทที่ 7 กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับเงินดิจิทัล และกลไกการกำกับดูแลเงินดิจิทัลในประเทศไทย

ปีที่พิมพ์:กรกฎาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg