ตำราราม LAW4105 (LAW4005) 63080 หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย ศ.(พิเศษ)ดร.จิรนิติ หะวานนท์

55฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 บททั่วไป

บทที่ 2 ประวัติวิชาชีพนักกฎหมาย

บทที่ 3 ความหมายของวิชาชีพนักกฎหมาย

บทที่ 4 การศึกษาอบรม

บทที่ 5 องค์การวิชาชีพ

บทที่ 6 คุณธรรมของวิชาชีพนักกฎหมาย

บทที่ 7 หลักธรรมวิชาชีพนักกฎหมาย

ปีที่พิมพ์:กรกฎาคม2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg