ตำราราม LAW4036 (LAW4136) 59136 กฎหมายพาณิชย์นาวี รศ.ดร.มัลลิกา พินิจจันทร์,อ.กวีพล สว่างแผ้ว

66฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์นาวี

บทที่ 2 เอกลักษณ์ของเรือ

บทที่ 3 เรือ(Ship)

บทที่ 4 อำนาจรัฐเหนือเรือ

บทที่ 5 บุริมสิทธิทางทะเล

บทที่ 6 การจำนองเรือ(Mortgages)

บทที่ 7 การเช่าเรือ

บทที่ 8 การรับขนของทางทะเล

บทที่ 9 การจำกัดความรับผิด(Limitation of Libility)

บทที่ 10 การกักกันเรือ

บทที่ 11 เรือโดนกัน

บทที่ 12 การเฉลี่ยความเสียหาย

บทที่ 13 การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล

ปีที่พิมพ์:กรกฎาคม2559

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg