ตำราราม LAW4010 (LAW4110) 60024 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศรศ.ดร.ณฐ สันตสว่าง

57฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

หมวดที่ 1 วิวัฒนาการของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

ส่วนที่ 1 ทำไมจึงต้องมีการค้าระหว่างประเทศ

ส่วนที่ 2 วิวัฒนาการของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

หมวดที่ 2 ที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

ส่วนที่ 1 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่มาจากกฎหมายภายใน

ส่วนที่ 2 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่มาจากกฎหมายระหว่างประเทศ

ส่วนที่ 3 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่มาจากข้อตกลงและประเพณีปฎิบัติทางการค้า

หมวดที่ 3 หลักและวิธีการทั่วไปในการค้าระหว่างประเทศ

หมวดที่ 4 สัญญาการค้าระหว่างประเทศ

ส่วนที่ 1 กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญาระหว่างประเทศ

ส่วนที่ 2 สาระสำคัญของสัญญาการค้าระหว่างประเทศ

ส่วนที่ 3 ลักษณะของเงื่อนไขและสัญญามาตรฐาน

ส่วนที่ 4 สัญญาที่มีเงื่อนไข FOB และสัญญาที่มีเงื่อนไข CIF

หมวดที่ 5 การชำระเงินตามสัญญาทางการค้าระหว่างประเทศ

ส่วนที่ 1 การชำระเงินโดยผู้ซื้อโดยตรง

ส่วนที่ 2 การชำระเงินโดยวิธีการเลตเตอร์ออฟเครดิตทางการค้า

หมวดที่ 6 การประกันภัยทางทะเล

หมวดที่ 7 อนุญาโตตุลาการ

ส่วนที่ 1 ประโยชน์ในการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ

ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์ทั่วไปของวิธีการอนุญาโตตุลาการ

ส่วนที่ 3 ประเภทของอนุญาโตตุลาการทางการค้า

ส่วนที่ 4 การอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย

ส่วนที่ 5 อนุญาโตตุลาการ
ปีที่พิมพ์;กุมภาพันธ์2556

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg