ตำราราม LAW6001 63147 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย : แนวคิดและวิธีการ รศ.ดร.สุมาลี วงษ์วิทิต

317฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความเข้าใจเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

บทที่ 2 งานวิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพ

บทที่ 3 งานวิจัยทางกฎหมาย

บทที่ 4 การออกแบบภาพร่างโครงงานวิจัยทางกฎหมาย

บทที่ 5 จากภาพร่างสู่การเขียนเค้าโครงงานวิจัย

บทที่ 6 การทบทวนวรรณกรรม

บทที่ 7 วิธีการดำเนินการวิจัยทางกฎหมาย

บทที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 9 การสรุปผลการวิจัยและการเสนอแนะ

ปีที่พิมพ์:ตุลาคม2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg