ตำราราม LAW3038 (LAW3138) 62060 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็ก และเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีฯ(รศ.ประเทือง ธนิยผล)

75฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายเด็ก

บทที่ 2 สาเหตุการกระทำผิดของเด็ก

บทที่ 3 การป้องกันแก้ไข

บทที่ 4 ความหมายของคำว่าเด็กกระทำผิด

บทที่ 5 เจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและครอบครัว

บทที่ 6 ศาลเยาวชนและครอบครัวในต่างประเทศ

บทที่ 7 ประวัติวิวัฒนาการกฎหมายเกี่ยวกับเด็กของไทย

บทที่ 8 ศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศไทย

บทที่ 9 อำนาจศาล

บทที่ 10 การดำเนินคดีอาญา

บทที่ 11 การฟ้องและการขอผัดฟ้อง

บทที่ 12 เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับคดีอาญา

บทที่ 13 การพิจารณาคดี

บทที่ 14 การพิพากษาคดีอาญา

บทที่ 15 การเปลี่ยนโทษ และการใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชน

บทที่ 16 การอุทธรณ์ – ฎีกาในคดีอาญา

บทที่ 17 การพิจารณาคดีครอบครัว

บทที่ 18 การพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ

บทที่ 19 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ปีที่พิมพ์:เมษายน 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.