ตำราราม LAW3041 (LAW3141) 62066 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(รศ.ธีระ สิงหพันธุ์)

83฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ประเภทของศาลตามรัฐธรรมนูญ

บทที่ 2 ศาลปกครอง

บทที่ 3 คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

บทที่ 4 การกำหนดเขตอำนาจของศาลปกครอง

บทที่ 5 แหล่งที่มาของกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง

บทที่ 6 ลักษณะพิเศษของวิธีพิจารณาคดีปกครอง

บทที่ 7 เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง

บทที่่ 8 การยื่นคำฟ้องการเสนอเรื่องต่อศาลปกครอง

บทที่ 9 องค์คณะพิจารณาพิพากษา การจ่ายสำนวน และการตรวจคำฟ้อง

บทที่ 10 การแสวงหาข้อเท็จจริงและการสรุปสำนวน

บทที่ 11 การแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

บทที่ 12 การนั่งพิจารณาคดี

บทที่ 13 การทำคำพิพากษาและคำสั่ง

บทที่ 14 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา

บทที่ 15 การร้องสอด,การรวมคดี,การแยกคดี,การโอนคดี,การฟ้องซ้อน, การฟ้องซ้ำ,การทิ้งฟ้อง, การถอนคำฟ้อง,การเข้าแทนที่คู่กรณีที่มรณะ

บทที่ 16 วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด

บทที่ 17 การขอให้พิจารณาคดีใหม่

บทที่ 18 การบังคับคดี

ปีที่พิมพ์:เมษายน2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg