ตำราราม LAW2103 (LAW2003) 63028 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้(รศ.ดร.สุมาลี วงษ์วิทิต)

94฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

ภาคที่ 1 บทนำและบททั่วไป

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายละเมิด

บทที่ 3 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากตนเองเป็นผู้ผิด

บทที่ 4 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากผู้อื่นเป็นผู้ที่ต้องรับผิด

บทที่ 5 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากทรัพย์เป็นต้นเหตุความเสียหาย

บทที่ 6 ค่าสินไหมทดแทน

บทที่ 7 อายุความและการพิพากษาคดีละเมิด

บทที่ 8 นิรโทษกรรม

บทที่ 9 จัดการงานนอกสั่ง

บทที่ 10 ลาภมิควรได้ บรรณานุกรม

ปีที่พิมพ์:กรกฎาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg