ตำราราม LAW3033(S) 61203 อาชญาวิทยาแนววิพากษ์และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ศ.จรัญ โฆษณานันท์

61฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

1. อาชญาวิทยาแนววิพากษ์ : บทวิพากษ์เชิงโครงสร้างต่อหลากหลาย ” อำนาจ ” ครอบงำเบื้องหลังปัญหาอาชญากรรม………………………………………………..

2. สภาวะการดำรงอยู่ของอาชญากรรม : อาชญาวิทยาและนโยบายสาธารณะในการสร้างสันติภาพ

3. อาชญาวิทยาฌเชิงสร้างสรรค์สันติภาพ : มิติทางจิตวิญญาณและความยุติธรรม ทางสังคมในการรื้อถอนปัญหาอาชญากรรม………………………………………..

4. อาชญากรรมผู้ดี : สาเหตุแห่งปัญหา………………………………………………….

5. พลวัตของทฤษฎีสภาพไร้บรรทัดฐาน ( Anomie Theory ) : อาชญากรรมภายใต้ ความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียม และความรู้สึกพร่อง คับข้องใจในสังคมบริโภคนิยม…

6. รายงานการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : อุปสรรคและ ข้อเสนอเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย………………………….

7. บันทึกสรุป การอภิปรายทางวิชาการเรื่อง อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : อุปสรรคและข้อเสนอเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย…………..

ปี่ที่พิมพ์:พิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg