คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

* นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการของสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาและความมั่นคงของชาติ

* การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

* การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคม

* การประกันคุณภาพการศึกษา

* การติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผลโครงการ

* การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติราชการ

* การพัฒนาหลักสูตร

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

* การจัดทำฐานข้อมูล

* การจัดกิจกรรมเรียนรู้ในชุมชน

* การส่งเสริมการรู้หนังสือ

* การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

* แนวข้อสอบ การประกันคุณภาพการศึกษา

* แนวข้อสอบ การทำจัดแผนงาน /โครงการ

* แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

* แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

* แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน                                                                                      

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,