คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานธนารักพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

* ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม

* ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562

* กฎกระทรวงการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2564

* กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563

* พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563

* ความรู้ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

* วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

* หลักการทั่วไปที่ใช้สำหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

* ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการจัดทำแผนที่ภาษี

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการจัดทำแผนที่

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์         

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,