มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-10 ส.ค. 2564

“มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-10 ส.ค. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มิความประสงค์รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชอัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ อันยายน ๒๕๕๒ และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชอัฏชัยภูมิ ที่ ๔๑๙๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายงาน ให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ประกอบอับมดิที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงรับสมัคร เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

บุคลากร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: บุคลากร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ชัยภูมิ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  :สมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 – 10 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ